Wpisz kod promocyjny:

     akceptacja kupona kupon pomoc

To view this content please download the latest flash player from Adobe.com.


Regulamin Serwisu „T-Mobile Sklep MP3”

1. Zasady oferowania serwisu

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i zakres działania serwisu subskrypcyjnego o nazwie „T-Mobile Sklep MP3” (zwanego dalej „Serwisem”) uruchomionego przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567, kapitał zakładowy w wysokości 471 mln PLN opłacony w całości, operatora sieci T-Mobile oraz operatora Usługi Heyah (zwanym dalej „Operatorem”).

1.2. Osobami uprawnionymi do skorzystania z Serwisu są wszyscy Abonenci T-Mobile*, Użytkownicy T-Mobile na kartę**, Użytkownicy systemu Heyah Mix i Heyah, a także Abonenci Heyah (zwani dalej „Użytkownikami”).
*dotyczy abonentów: „T-Mobile”, "Mix", „Era” oraz „Era Mix” (więcej szczegółów w Objaśnieniach)
** dotyczy abonentów: „T-Mobile na kartę”, „Tak Tak - T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak” (więcej szczegółów w Objaśnieniach)

1.3. W ramach Serwisu Operator udostępnia Użytkownikowi usługę polegającą na umożliwieniu:
1.3.1. Pobrania na telefon komórkowy lub tablet Użytkownika w sieci Operatora lub komputer osobisty w każdym miesiącu (liczonym jako kolejne 30 dni kalendarzowe) do 15 utworów muzycznych lub słowno-muzycznych (zwanych dalej „Utworami”) w postaci plików komputerowych zapisanych w formacie mp3, spośród Utworów udostępnionych przez Operatora Serwisie (zwanych dalej „Katalogiem Utworów w Subskrypcji”) oraz otrzymywania przez Użytkownika co tydzień (liczonych jako kolejne 7 dni kalendarzowych), na numer telefonu komórkowego w sieci Operatora wykorzystywany do korzystania z Serwisu, biuletynu informacyjnego w formie wiadomości MMS (zwanych dalej „Biuletyn MMS”) zawierającego informacje o Utworach polecanych w danym tygodniu oraz biuletynów specjalnych dotyczących oferty Serwisu, o ile biuletyn MMS w danym okresie będzie wydawany (dalej łącznie „Usługa Subskrypcji Płyta MP3”).
1.3.2. Pobrania na telefon komórkowy lub tablet Użytkownika w sieci Operatora w każdym miesiącu (liczonym jako kolejne 30 dni kalendarzowe) do 10 Utworów w postaci plików zapisanych w formacie mp3, spośród całego Katalogu Utworów w Subskrypcji oraz otrzymywania przez Użytkownika co tydzień (liczony jako kolejne 7 dni kalendarzowych), na numer telefonu komórkowego w sieci Operatora wykorzystywany do korzystania z Serwisu, biuletynu informacyjnego w formie wiadomości MMS (zwanych dalej „Biuletyn MMS”) zawierającego informacje o Utworach polecanych w danym tygodniu oraz biuletynów specjalnych dotyczących oferty Serwisu, o ile biuletyn MMS w danym okresie będzie wydawany (dalej łącznie „Usługa Subskrypcji T-Mobile MyBox”).
1.3.3. Umożliwieniu zakupienia jednorazowo Utworów w postaci plików komputerowych zapisanych w formacie mp3, spośród wszystkich dostępnych w Serwisie, w sposób i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

1.4. Usługa Subskrypcji Płyta MP3 oraz Usługa Subskrypcji T-Mobile MyBox, zwane są dalej łącznie „Usługą Subskrypcji”.

1.5. Aby korzystać z Serwisu i Usługi Subskrypcji Płyta MP3 należy wysłać wiadomość SMS o treści PLYTA na numer 8089 (koszt wiadomości: 0zł) lub dokonać aktywacji na stronach internetowych Serwisu: http://www.t-mobile.pl/muzyka lub dokonać aktywacji poprzez wybranie odpowiedniej opcji w specjalnej aplikacji na telefony i tablety z systemem operacyjnym Android (dalej „Aplikacja”), udostępnianej przez Operatora. W celu rezygnacji z Usługi Subskrypcji należy wysłać SMS o treści FT ANULUJ na wyżej wymieniony bezpłatny numer. Z tytułu korzystania z Serwisu i Usługi Subskrypcji Płyta MP3 Użytkownik co 30 dni kalendarzowych obciążany miesięcznymi opłatami w wysokości 9,00 PLN (dziewięć złotych) brutto.


1.6. Aby korzystać z Serwisu i Usługi Subskrypcji T-Mobile MyBox należy wysłać wiadomość SMS o treści SA na numer 8089 (koszt wiadomości: 0zł) lub lub dokonać aktywacji poprzez wybranie odpowiedniej opcji Aplikacji udostępnianej przez Operatora. W celu rezygnacji z Usługi Subskrypcji należy wysłać SMS o treści SA NIE na numer 8089 (koszt wiadomości: 0zł). Z tytułu korzystania z Serwisu i Usługi Subskrypcji T-Mobile MyBox Użytkownik co 30 dni kalendarzowych obciążany miesięcznymi opłatami w wysokości 7,90 PLN (dziewięć złotych) brutto.

1.7. Pobieranie Utworów przez Użytkownika Usługi Subskrypcji na stronach WWW Serwisu oraz w Aplikacji wymaga każdorazowo zalogowania się do konta Użytkownika. W celu identyfikacji logowanie będzie wymagało podania numeru telefonu Użytkownika oraz hasła ustalonego przez Użytkownika.

1.8. Lista Utworów dostępna jest na stronach Serwisu w portalu http://www.t-mobile.pl/muzyka (WWW) oraz poprzez telefon komórkowy na http://wap.muzyka.t-mobile.pl (WAP). Katalog Utworów w Subskrypcji jest dla Użytkownika Usługi Subskrypcji na stronach WAP, WWW i Aplikacji po zalogowaniu do Serwisu. Operator zastrzega sobie prawo do zmian listy Utworów dostępnych w Serwisie w dowolnym czasie.

1.9. W celu jednorazowego zakupienia Utworu w postaci pliku komputerowego w formacie mp3, o którym mowa w pkt 1.3.c) Użytkownik Serwisu powinien na stronach WWW lub WAP przy wybranym Utworze kliknąć przycisk „Pobierz”, a następnie po zalogowaniu do Serwisu potwierdzić zakup i pobrać zakupiony Utwór. W przypadku jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi Subskrypcji, a dany utwór należy do Katalogu Utworów w Subskrypcji, pobranie Utworu będzie dla Użytkownika bezpłatne w ramach Usługi Subskrypcji. W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z Usługi Subskrypcji opłata za jednorazowe zakupienie Utworu doliczona będzie do faktury VAT Użytkownika wystawianej przez Operatora (dla Użytkowników będących Abonentami, którzy są stronami umowy zawartej na piśmie przewidującej cykliczne wystawianie faktur), a w przypadku Użytkowników T-Mobile na kartę**, Użytkowników systemu Heyah Mix i Heyah opłata będzie pobierana z konta T-Mobile na karte, Mix, Heyah, Heyah Mix.

1.10. Użytkownik Serwisu po zalogowaniu ma możliwość ponownego pobrania uprzednio pobranych Utworów z sekcji „Moja Muzyka” na stronach WWW i WAP Serwisu oraz w Aplikacji, w ciągu 7 dnia od daty ich pierwszego pobrania, chyba ze dane Utwory zostały w tym okresie wycofane z oferty Serwisu.


1.11. Utwory pobrane przez Użytkownika Serwisu mogą być przez wykorzystane przez Użytkownika wyłącznie do użytku osobistego rozumianego zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Utworów wymaga uzyskania zgód i zezwoleń od dysponentów praw autorskich i pokrewnych do Utworów.

1.12. W kwestiach szczegółowych związanych z korzystaniem z usług dodanych opłacanych jednorazowo oraz w formie subskrypcji, a nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie postanawiania „Regulaminu korzystania z usług dodanych oferowanych przez T-Mobile Polska S.A.” dostępny pod adresem: http://www.t- mobile.pl/repositories/era_pl_repo1/documents/ind/rozrywka/Regulamin_Uslug_Dodanych_T_Mobile_Polska_SA.pdf

1.13. Niezależnie od comiesięcznej opłaty za korzystanie z Serwisu Subskrypcji oraz opłat za zakup pojedynczych Utworów, pobierana będzie również opłata za kanał dostępu WAP zgodnie z taryfą, z jakiej korzysta Użytkownik lub opłaty za transmisję danych zgodnie z taryfa, z jakiej korzysta Użytkownik.

1.14. Za otrzymywanie Biuletynu MMS nie jest pobierana - opłata, z zastrzeżeniem sytuacji kiedy Użytkownik korzysta z usługi roamingu, kiedy to pobierana jest zgodna z cennikiem wg. taryfy Użytkownika opłata za odebranie wiadomości MMS w roamingu.

1.15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika oraz za problemy w funkcjonowaniu usług, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności nie leżących po stronie Operatora, a w szczególności wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, wskutek nieprawidłowego działania sieci Internet lub wskutek korzystania z usług niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje związane z Serwisem Użytkownicy mogą kierować do Biura Obsługi Abonenta sieci T-Mobile pod numer telefonu 602900 - dla Abonentów sieci T-Mobile (opłata wg cennika), 9602 - dla Abonentów Mix (opłata wg cennika), 888002222 - dla Użytkowników systemu Heyah oraz Abonentów Heyah (opłata wg cennika) oraz 9602 - dla Użytkowników systemu T-Mobile na kartę”(opłata wg cennika).


1.16. Reklamacje będące następstwem niezastosowania się Użytkownika do niniejszego Regulaminu nie zostaną rozpatrzone przez Operatora.

1.17. Reklamacje mogą być wnoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. nr 226 poz. 2291). Reklamacje mogą być wnoszone pisemnie na adres: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, pisemnie w punktach sprzedaży sieci T-Mobile, telefonicznie w Biurze Obsługi Abonenta lub w Biurze Obsługi Użytkownika, drogą elektroniczną na adres: boa@t-mobile.pl

1.18. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.19. Operator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

1.20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2013 r., zastępując Regulamin z dnia 2011-06-05 z późniejszymi zmianami i jest ważny do odwołania.


Objaśnienia

* dotyczy abonentów: „T-Mobile”, "Mix", „Era” oraz „Era Mix” Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent T-Mobile" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie:
(1)do dnia 4 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca 2009 r., Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003 (z późn. zm.) albo Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix obowiązującego od dnia 28 września 2009 r. albo
(2)od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r. albo Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r.

** dotyczy abonentów: „T-Mobile na kartę”, „Tak Tak - T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak”
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Użytkownik Tak Tak - T-Mobile na kartę" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej):
(1)do dnia 4 czerwca 2011 r., której warunki określa Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników obowiązujący od dnia 2 stycznia 2010 r. (z późn. zm.) albo
(2)do dnia 4 czerwca 2011, jeżeli umowa ta wykonywana jest na warunkach regulaminu wskazanego w pkt (3) albo
(3)od dnia 5 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę obowiązującego od dnia 5 czerwca 2011 r.
(4)na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę
Obowiązuje od dnia 2013-04-18 ze zmianami z dnia 2014.10.11